حضور شرکت آرمین شگرف در هفتمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون

صفحه اصلیاخبار و تازه هاحضور شرکت آرمین شگرف در هفتمین کنگره تخصصی ......

حضور شرکت آرمین شگرف در هفتمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون

30 مرداد 1396

حضور شرکت آرمین شگرف در هفتمین کنگره تخصصی  و اولین کنگره بین المللی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون