تیم مدیریتی

صفحه اصلی تیم مدیریتی

                     سمت


 

            نام


 

آدرس ایمیل                


 

مدیریت عامل و موسس

آقای مهندس داریوش دانایی

ceo@arminshegarf.com

مدیر دپارتمان بازرگانی

خانم پدیده رسالت

info@arminshegarf.com

مدیر دپارتمان فروش آزمایشگاهی

 

sales@arminshegarf.com

مدیر دپارتمان فروش بیمارستانی

خانم مهندس مریم جمالی

sales.m@arminshegarf.com

مدیر دپارتمان تحقیق و توسعه

آقای دکتر وحید چالشی

rd.manager@arminshegarf.com

مدیر دپارتمان سرویس

آقای مهندس مجید فراهانی

service-manager@arminshegarf.com

   

 

leadership Team