اهداف

صفحه اصلی اهداف

اهداف

مرکز تحقیقات زیست فناوری، یک مرکز پژوهشی است که نقش برجسته ای در فعالیت های پژوهشی و آموزشی در بیوتکنولوژی میکروبی/گیاهی، آلودگی محیط زیست و دستیابی به تجهیزات و فناوری های پیشرفته و استفاده پایدار از منابع دارد.

هدف این مرکز تحقيقاتی بین رشته ای بیوتکنولوژی، دستیابی به پیشرفت قابل توجهی در  ایجاد ارزش اقتصادی وحفظ صنعت سازمانی ایران و آماده سازی فناوری بیولوژیک جهت افزایش اشتغال در آینده است.

یکی از اهداف مرکز تحقیقاتی  زیست فناوری "آرمین شگرف تجهیز"، توسعه و پیشبرد پتانسیل بیوتکنولوژی جهت بومی سازی و نوآوری در تجهیزات، مواد آزمایشگاهی و ارائه خدمات تحقیقاتی در کنار تیم های علمی پژوهشی، بازاریابی و فروش می باشد.

پیاده سازی این پروژه های علمی، چالش بزرگی برای تحقیق و فن آوری است. تنها با استفاده از آخرین تحولات متدولوژیکی، افزایش کارایی مورد نیاز برای توان تولیدی یا فرآیندهای بیوتکنولوژی رقابتی، می تواند به دست آید. این فرایندها باید شرایط و سیستم های سنتی و غیرعادی را مهار کنند یا از مواد ابتکاری و مدل سازی مهندسی سیستم های بیولوژیکی استفاده کنند. بنابراین همکاری بین رشته ای بین میکروب شناسان، شیمیدانان، بیوتکنولوژیست ها و مهندسان در ساختار مرکز تحقیقاتی ضروری است. برای این مهم چارت سازمانی واحد تحقیق و توسعه شرکت آرمین شگرف تجهیز طراحی شد و محققین در حوزه های مورد نیاز مشغول به فعالیت گردیدند.

مرکز تحقیقاتی زیست فناوری آرمین شگرف تجهیز با پتانسیل بالا و در تقاطع حوزه مهندسی  با علوم سلولی و مولکولی ،  در جهت نوآوری در این زمینه، نقش مهمی ایفا  و به گسترش علم ، تکنولوژی و بهبود اقتصاد کشور کمک شایانی خواهد نمود.