سیستم ایجاد شرایط بیهوازی (anoxomat)

سیستم ایجاد شرایط بیهوازی (anoxomat)

برند:
Anoxomat

سیستم ایجاد شرایط بیهوازی محصول کمپانی Anoxomat و دارای مشخصات زیر می باشد :

این سیستم ایجاد کننده شرایط بیهوازی و نیمه هوازی جهت تشخیص و رشد میکروارگانیسم های میکروایروفیل و آن ایروبیک در محیط آزمایشگاهی میباشد.

این دستگاه قادر به خارج کردن اکسیژن محیط و تلقیح گازهای مورد نیاز ارگانیسم با غلظت مورد نیاز از قبیل دی اکسید کربن  نیتروژن و هیدروژن میباشد.

در این روش در هر مرحله مقداری از هوای جار تخلیه شده و با مخلوطی از گازهای فاقد اکسیژن جانشین می گردد. اگر این عمل فقط در یک مرحله انجام گیرد، در مدت 25 ثانیه حدود 70 تا 80 درصد از هوای درون جار تخلیه شده و شرایط نیمه بیهوازی حاصل می شود و اگر این عمل در سه مرحله پشت سر هم تکرار شود؛ در حداقل زمان ممکن، شرایط بیهوازی ایجاد خواهد شد.شرایط بیهوازی با استفاده از کاتالیست کامل می شود.

محصولات مرتبط