تست خروج هوا و نفوذ بخار (PCD)

تست خروج هوا و نفوذ بخار (PCD)

برند:
gke

تست خروج هوا و نفوذ بخار (PCD) محصول کمپانی gke آلمان می باشد.

جهت پايـش فرآيندهاي استـريليزاسيـون بخـار از نظر خـروج ناكافي هـوا، نشتـي­ها در دستگاه استريل كننده و گـازهاي غيـر قابل تراكـم و پايـش سطـوح داخلـي وسايـل توخالـي، لوله­هاي باريـك و تيـوب­ها مي­تـوان از لوازم جدیدی به نام PCD یا BMS استفاده کرد.

استريليزاسيون موفق: زمان+دما/فشار دقيق+خروج هواي کامل و اشباع  بخار

محصولات مرتبط